نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

هويت ملي و دفاع مقدس

هويت ملي و دفاع مقدس

اين مقاله تلاش دارد تا به جايگاه هويت ملي در دفاع مقدس بپردازد.
بررسی عناصر حماسی در رباعیات پس از انقلاب اسلامی

بررسی عناصر حماسی در رباعیات پس از انقلاب اسلامی

در این پژوهش تلاش می شود که گونه های نوآوری رباعی در حوزه زبان و محتوا، با توجه به زمینه های تأثیرگذاری رخدادهای انقلاب؛ به ویژه مسئله جنگ تحمیلی و بالطبع نفوذ حماسه در این قالب ادبی بررسی و تحلیل شود.
هنجارشناسي جنگ و دفاع از منظر داستان

هنجارشناسي جنگ و دفاع از منظر داستان

مقاله پیش رو مستخرج از پژوهشي با عنوان «جستاري در ادبيات داستاني سياه دفاع مقدس » است، ابتدا به نسبت ميان مقوله جنگ و ادبيات به عنوان يکي از پيش فرضهاي مشهور در حوزه ادبيات داستاني جنگ پرداخته شده است.
نقش اصول موضوعه در پژوهش هاي ادبيات داستاني دفاع مقدس

نقش اصول موضوعه در پژوهش هاي ادبيات داستاني دفاع مقدس

ادبيات داستاني دفاع مقدس را بي ترديد بايد شاخص ترين جريان ملي و بومي در ادبيات داستاني معاصر دانست. با وجود آفرينش آثار متعدد درباره دفاع مقدس در طول بيش از سه دهه، همچنان فقدان آثار پژوهشي منسجم کاملاً مشهود است.
جنگ ادبيات بر سر ادبيات جنگ

جنگ ادبيات بر سر ادبيات جنگ

معمولاً در ايام هفته دفاع مقدس، توجه رسانه ها به اين مقوله و به تبع آن ادبيات دفاع مقدس جلب مي شود. چنين رويکرد مقطعي بستر مغتنمي براي طرح ديدگاه هاي متفاوت و تضارب آرا در زمينه ادبيات دفاع مقدس و گونه هاي آن است. متن ذيل که به صورت کتابچه اي به همت مؤسسة همشهري چاپ شده است ديدگاه نگارنده را دربارة وضعيت ادبيات دفاع مقدس بيان مي دارد.
ماوراءالطبیعه در جنگ تحمیلی ایران و عراق و تاثیر آن بر تئاتر دفاع مقدس

ماوراءالطبیعه در جنگ تحمیلی ایران و عراق و تاثیر آن بر تئاتر دفاع مقدس

اگر براین باور باشیم که انسان دارای دو زیستگاه موازی است؛ زیستگاه جسمی و زیستگاه روحی، که هریک دارای جغرافیایی متفاوت بوده و بر یکدیگر تاثیر گذاشته و عدم تعادل این دو زیستگاه کلی انسان را به خطر می اندازد، باید به دنبال نوعی استعداد نوین باشیم.