شقایق محله شهید آباد زرگنده تهران
شهید مهرابی در وصیت نامه اش می نویسد: پدر و مــادر عزیــزم! فقــط بــرای مــن تنهــا گریــه نکنیــد. چــرا کــه عزیزانــی هســتند کــه شــهید شــده انــد و بــه علــت اینکــه شناســایی نشــده انــد، بنــام شــهید گمنــام دفــن شــده انــد.
شهید احمد مهرایی:

به گزارش نوید شاهد تهران: شهید احمد مهرایی فرزند غلامرضا در سی شهریور ماه سال 1344 در شهر تهران چشم به جهان گشود و در بیست وششم خرداد ماه سال 1362 در درگیری با ضد انقلاب در سقز پس از شکنجه و آزار بدرجه رفیع شهادت نائل شد و مزار پاک آن شهید در گلزار امامزاده علی اکبر چیذر می باشد.

ولاتقولــوا لمــن یقتــل فــی ســبیل الله امواتــا بــل احیــاء ولکــن لا تشــعرون و لنبلونکــم بشــی مــن الخــوف و الجــوع و نقــص مــن الامــوال و الانفــس و الثمــرات و بشــر الصابریــن الذیــن انــا اصابتکــم مصیبــه قالــو انــا لله و انــا الیــه راجعــون اولئــک علیهــم صلــوات مــن ربهــم و رحمــه و اولئــک هــم المهتــدون " ســوره بقــره آیات 153 تا 157 "

بنــام خداونــد بخشــنده مهربــان و بنــام خداونــدی کــه هســتی از اوســت، بازگشــتمان بســوی اوســت و تمــام کارهــای مــا بــه خاطــر اوســت. (انشــاء الله)

سخنی با خانواده: پــدر و مــادر عزیــزم از اینکــه مــن شــما را اذیــت کــردم معــذرت مــی خواهــم و امیــدوارم کــه مــرا ببخشــید تــا مــورد لطــف خداونــد قــرار گیــرم. خانــواده عزیــزم از اینکــه مــن در میــان شــما نیســتم ناراحــت نباشــید و صبــر داشــته باشــید و ماننــد زینــب ســلام الله علیــه رفتــار کنیــد. پــدر و مــادر عزیــزم ایــن ســعادتی بــود کــه نصیــب مــن شــد و شــما بایــد افتخــار کنیــد و فقــط بــرای مــن تنهــا گریــه نکنیــد. چــرا کــه عزیزانــی هســتند کــه شــهید شــده انــد و بــه علــت اینکــه شناســایی نشــده انــد، بنــام شــهید گمنــام دفــن شــده انــد. و چــه شــهیدانی کــه جنــازه آنــان در دســت مــزدوران عراقــی از خــدا بــی خبــر اســت. پــس هــرگاه خواســتید گریــه کنیــد بــرای تمــام شــهیدان اســلام گریــه کنیــد. در نمازهایتــان امــام را دعــا کنیــد و مبــادا نــام امــام را فرامــوش کنیــد . وتــا جائیکــه برایتــان امــکان دارد نمازهایتــان را بــه جماعــت بخوانیــد. در دعاهــای کمیــل ، توســل، زیــارت عاشــورا و دعاهــای دیگــر شــرکت کنیــد.

و یــک مســئله دیگــر نمــاز جمعــه ، ایــن نمــاز سیاســی و عبــادی را تــرک نکنیــد . و تــا مــی توانیــد بــه نمــاز جمعــه برویــد.

پدرجان یکسال و نیم نماز و روزه قضا دارم و اگر توانستید انجام دهید.


سخنی با گروه مقاومت: بــرادران عزیــز مــن شــنیده ام کــه پشــت ســر مــن حــرف هایــی زده انــد، نــه تنهــا پشــت ســر مــن بلکــه پشــت ســر تمــام بســیجی هایــی کــه فقــط و فقــط بــرای رضــای خداونــد متعــال بــه جبهــه مــی رونــد، حــرف هایــی زده شــده اســت . ایــن اشــخاص گفتــه انــد کــه تمــام بســیجی هایــی کــه بــه جبهــه مــی رونــد بخاطــر ایــن اســت کــه یــا از درس فــرار مــی کننــد و یــا بــرای تیــر انداختــن و آتــش بــازی بــه جبــــهه مــی رونــد و مــن بــرادر کوچــک شــما از تمــام برادرهــای گــروه مقاومــت مــی خواهــم کــه بــا اعمــال و کــردار و تبلیغــات بــه آنهــا بفهمانیــد کــه طــرز تفکــر آنــان اشــتباه اســت و بــرادران بســیج فقــط بــرای خــدا بــه جبهــه هــا مــی رونــد. و ایــن را بدانیــد کــه اگــر ایــن بــرادران از ایــن طــرز فکــر غلــط برگشــتند از آنهــا خواهــم گذشــت و در غیــر اینصــورت از آنــان نخواهــم گذشــت. بــرادران عزیــز همانطــور کــه بــرادر شــهیدمان امیرحســین نــواب کاشــانی گفتــه اســت: نگذاریــد کــه منافقــان در گــروه هــای مقاومــت رخنــه کننــد. بیــن گــروه هــای مقاومــت اختــاف ایجــاد کننــد و تفرقــه بیاندازنــد. ایــن گــروه هــای مقاومــت را بــا جــان و دل حفــظ کنیــد. و در کاس هــای بســیج شــرکت کنیــد و بــه نمــاز و دعــا اهمیــت بســیار قائــل شــوید همانطــور کــه رســول اکــرم(ص) مــی فرماینــد: الدعــا ســلاح المؤمــن (دعــا ســلاح مؤمــن اســت پــس در دعاهــا شــرکت کنیــد و امــام را دعــا کنیــد) .

در آخر از تمام فامیل ها وبستگان و دوستان طلب حلالیت می کنم.امیدوارم که مرا حلال کنید.


منبع:اداره کل ایثارگران شهرداری تهران

بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده