نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

غرفه نشر شاهد از نگاه دوربین نوید شاهد/8

غرفه نشر شاهد از نگاه دوربین نوید شاهد/8

«نشر شاهد» با عرضه بیش از 200 عنوان کتاب، در یازدهمین و آخرین روز از برگزاری سی‌وپنجمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب میزبان مخاطبان خود بود. دهمین روز حضور نشر شاهد در این دوره از نمایشگاه کتاب را از نگاه دوربین نوید شاهد می‌بینید.
غرفه نشر شاهد از نگاه دوربین نوید شاهد/7

غرفه نشر شاهد از نگاه دوربین نوید شاهد/7

«نشر شاهد» با عرضه بیش از 200 عنوان کتاب، در دهمین روز از برگزاری سی‌وپنجمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب میزبان مخاطبان خود بود. نهمین روز حضور نشر شاهد در این دوره از نمایشگاه کتاب را از نگاه دوربین نوید شاهد می‌بینید.
غرفه نشر شاهد از نگاه دوربین نوید شاهد/6

غرفه نشر شاهد از نگاه دوربین نوید شاهد/6

«نشر شاهد» با عرضه بیش از 200 عنوان کتاب، در نهمین روز از برگزاری سی‌وپنجمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب میزبان مخاطبان خود بود. هشتمین روز حضور نشر شاهد در این دوره از نمایشگاه کتاب را از نگاه دوربین نوید شاهد می‌بینید.