نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

قلم او کم از تفنگ نبود

قلم او کم از تفنگ نبود

احمد برای شهید مصطفی چمران، شعری سروده است که در بخشی از آن آمده: «آن که هم‌صحبت است با گل‌ها، آن که هم‌ریشه است با باران، آن که از سنگ، آینه سازد، آنکه جلوه دهد به عیّاران»
مین‌هایی که به لوبیا تبدیل شدند!

مین‌هایی که به لوبیا تبدیل شدند!

گونی مین‌ها را دستشان گرفته‌اند و سینه‌خیز و کشان کشان زیر آتش دشمن پیش می‌روند. به محل کاشت مین که می‌رسند، دستشان را در گونی می‌کنند، اما چیز دیگری به دستشان می‌آید.